Yttre miljö

Tillståndsärenden

En tillståndsprocess är i regel omfattande och långvarig. Vi åtar oss att driva hela ansökningsprocessen från tidigt samråd och all kontakt med myndigheter tills ett fastställt beslut med villkor föreligger.

Vi kan även medverka vid andra typer av tillståndsansökningar, tex brandfarlig vara samt anmälan enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

MKB, miljökonsekvensbeskrivning

Kärnan i en tillståndsansökan utgör en miljökonsekvensbeskrivning, MKB. Vi samlar in faktaunderlag, värderar dessa, som sedan sammanställs i en MKB.

Släckvattenutredning

Myndighetskrav på en släckvattenutredning förekommer allt oftare vid besiktning av verksamheter och vid förnyade tillståndsprövningar, vilket vi kan stå till tjänst med.

Periodisk besiktning

TMV Miljöteknik kan bistå som en opartisk besiktningsman, då krav på periodisk besiktning föreligger, för att kontrollera efterlevnaden av villkor i tillstånd och att verksamheten omfattas av ett effektivt egenkontrollarbete.