Arbetsmiljö

Provtagning/mätning

Yrkeshygieniska mätningar av luftföroreningar är ett betydelsefullt instrument vid bedömning av den personliga exponeringen och utgör ofta en grund för ett eventuellt åtgärdsarbete. Före provtagningen föreslås en lämplig mätstrategi, som bäst är avpassad för just ditt ändamål.

Riskbedömningar

Riskanalyser av processer och maskinutrustningar genomförs enligt en fastställd modell, som bestäms vid en övergripande riskidentifiering. Riskanalys utgör ett kraftfullt verktyg i det fortlöpande arbetet med att bearbeta arbetsmiljörisker.